เงื่อนไขการให้บริการ Health Butler (1) ค่าบริการดังกล่าวรวมค่ารถรับส่ง 2 เที่ยว (ไปและกลับ) ระหว่างที่พักใน เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ บริการผู้ช่วยส่วนตัว 4 ชั่วโมง รวมค่าทางด่วน ค่าน้ำมันและพนักงานขับรถเรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมถึง ค่าบริการ ยา หรือสินค้าใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการ (2) กรุณาสำรองสิทธ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ต้องการรับบริการที่ เบอร์ 02-016-9950 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน (3) กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการรับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเวลาที่ทำการนัดหมาย โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ (4) สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในกรณี ไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้บริการครบถ้วนแล้ว (5) การเข้ารับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารจากที่พักเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้า (6) รถยนต์ซีดาน สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 2 ท่าน ทั้งนี้รถยนต์ซีดานไม่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มีรถเข็น (wheelchair) ดังนั้น หากผู้โดยสารประสงค์เดินทางโดยมีรถเข็น (wheelchair) ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้แทนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (7) ผู้ช่วยส่วนตัวจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในประสานงานระหว่างการตรวจสุขภาพและดำเนินการทั้งหมดจนสิ้นสุดการตรวจและชำระงิน ณ โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ โดยจะมาพร้อมกับพนักงานขับรถและส่งลูกค้าถึงที่หมายปลายทาง (ระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง หากเกินคิดอัตราชั่วโมงละ 300 บาท) (8) ผู้ช่วยส่วนตัวได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น แต่จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงการปฐมพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์ (9) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามก้าหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรง จนส่งผลทำให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (10) หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน หรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน