เงื่อนไขการให้บริการ Health Butler
(1) ค่าบริการดังกล่าวรวมค่ารถรับส่ง 2 เที่ยว (ไปและกลับ) ระหว่างที่พักใน เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัว รวมค่าทางด่วน ค่าน้ำมันและพนักงานขับรถเรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมถึง ค่าบริการ ยา หรือสินค้าใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการ ระยะเวลาให้บริการไม่เกิน 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่รถเข้ารับจากสถานที่เริ่มต้น และส่งสถานที่ปลายทางสุดท้าย หากเกินคิดอัตราค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 300 บาท 
(2) กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ต้องการรับบริการที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-016-9975 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน 
(3) กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการรับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่ทำการนัดหมาย โดยจะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์

(4) สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในกรณี ไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้บริการครบถ้วนแล้ว 
(5) การเข้ารับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารจากที่พักเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าหรือไปไม่ทันนัดหมาย
(6) รถยนต์ซีดาน สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 2 ท่าน ทั้งนี้รถยนต์ซีดานไม่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มีรถเข็น (wheelchair) ดังนั้น หากผู้โดยสารประสงค์เดินทางโดยมีรถเข็น (wheelchair) ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้แทนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(7) ผู้ช่วยส่วนตัวได้รับการอบรมดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น แต่จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงการปฐมพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์ 
(8) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น การปิดถนน น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรงจนส่งผลทำให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(10) หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน หรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02-016-9975 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน
(11) เงื่อนไขการบริการให้เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า